Προμήθεια Μεμβρανών μονάδων αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου

Προμήθεια Μεμβρανών μονάδων αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου

Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια 220 μεμβρανών Αντίστροφης Όσμωσης για τις ανάγκες των μονάδων αφαλάτωσης που διαχειρίζεται η ΔΕΥΑΣ.

Ο περιληπτικός τίτλος που περιγράφει το αντικείμενο της συγκεκριμένης προμήθειας είναι: «Προμήθεια Μεμβρανών μονάδων αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου». Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV : 44176000-4.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 158.224,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογισμός προμήθειας υλικών χωρίς Φ.Π.Α.: 127.600,00 €, Φ.Π.Α. : 30.624,00 €).

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Ι της συνημμένης διακήρυξης.

 Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 30 ημέρες.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 06/03/2024 και ώρα 15.00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου την 11/03/2024 και ώρα 11.00.

Αναλυτικά η διακήρυξη εδώ.


Μοιραστείτε αυτό το άρθρο


Σχετικά Άρθρα