Διοίκηση

Η Επιχείρηση διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου-Ερμούπολης. Σύμφωνα με την απόφαση 73/12-02-2024 του Δημοτικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από:

– Τον Δήμαρχο, ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο, ως Πρόεδρο,
– Έξι (6) αιρετούς εκπροσώπους του δήμου, εκ των οποίων τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου και δύο (2) στη μειοψηφία,
– Ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος εργαζομένων στην επιχείρηση,
– Ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής,
– Δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Η σύνθεση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος
ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Αντιπρόεδρος
ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μέλη
ΚΑΡΤΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ
ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΣΤΕΡΩ (ΑΡΙΑ)
ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Εκπρόσωπος εργαζομένων
ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΟΥΪΔΟΣ

Εκπρόσωπος Ε.Κ.Κ.
ΜΠΗΛΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ