Διοίκηση

Η Επιχείρηση διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου-Ερμούπολης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από:

– Τον Δήμαρχο, ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο, ως Πρόεδρο,
– Έξι (6) αιρετούς εκπροσώπους του δήμου, εκ των οποίων τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου,
– Ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος εργαζομένων στην επιχείρηση,
– Ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος του Φορέα Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων και
– Δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Η σύνθεση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος
ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

Αντιπρόεδρος
ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

Μέλη
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ
ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΟΝΑΔΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΑΝΝΑ

Εκπρόσωπος εργαζομένων
ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Εκπρόσωπος Φ.Π.Π.Κ.
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ