Ανακοινώσεις

Ερμούπολη, 04 Ιουνίου 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έχοντας υπόψη :
α. το υπ’ αριθ. πρωτ. 8999/13-2-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
β. τον Ν.1069/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ. Το άρθρο 7 του ν.4483/2017,
δ. την υπ’ αρ. 56/15-5-2019, απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή με τους εξής όρους:
1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξιών.
2. Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα για το έτος  2019 της Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου , από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.
3. Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου , Θυμάτων Σπερχειού 16 Σύρος.
4. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου και κλείσιμο σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα για το έτος  2019, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.
5. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε  4.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τον έλεγχο και κλείσιμο σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα για το έτος  2019.
6. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:
6.1. Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν διετή τουλάχιστον εμπειρία σχετική με το αντικείμενο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.
6.2. Οικονομική Προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
6.3. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΥΡΟΥ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας.
Ο κλειστός φάκελος θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στη Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Θυμάτων Σπερχειού 16,Ερμούπολη ΣΥΡΟΣ έως και την 28/6/2019 και ώρα 12:00 μ.μ. Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.
Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από  αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προσφορών η οποία θα συσταθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ σε επόμενη συνεδρίαση και πριν την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.
7. Το κριτήριο ανάθεσης προκειμένου να γίνει έλεγχος για την οικονομική διαχείριση της Δ.Ε.Υ.Α. ΣΥΡΟΥ , θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
8. Η εργασία του παραπάνω ελέγχου θα παρασχεθεί εντός του 2020.
9. Η τελική απόφαση ανάθεσης του ελέγχου θα ληφθεί από τη Γενική Γραμματεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σύμφωνα με το νόμο.
10. Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στην Δ.Ε.Υ.Α. ΣΥΡΟΥ της έκθεσης του ελέγχου και κλείσιμο σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα για το έτος   2019 και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου.
11 .Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ ( https://deyasyrou.gr) και θα κοινοποιηθεί στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@soel.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΣ

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση ενδιαφέροντος σε μορφή pdf, πατώντας εδώ

©Δ.Ε.Υ.Α. ΣΥΡΟΥ 2019

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: αβ