Ανακοινώσεις

Αριθμ. Πρωτ. 1181/2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έχοντας υπόψη:

α. το υπ.αριθμ.πρωτ. 8999/13-02-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

β. το Ν.1069/1980, όπως τροποιήθηκε και ισχύει

γ. το άρθρο 7 του ν.4483/2017

δ. την υπ.αριθμ.64/25-05-2020, απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή με τους εξής όρους:

 

1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξιών.

2. Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα για το έτος 2020 της Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου, από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.

3. Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου, Θυμάτων Σπερχειού 16 Σύρος.

4. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου και κλείσιμο σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα για το έτος 2020, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

5. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 4.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τον έλεγχο και κλείσιμο σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα για το έτος 2020.

6. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:

   6.1 Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν διετή τουλάχιστον εμπειρία σχετική με το αντικείμενο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

   6.2 Οικονομική Προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   6.3 Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχειών που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

   Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη “ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΥΡΟΥ”, πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας.

   Ο κλειστός φάκελος θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στην Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Θυμάτων Σπερχειού 16, Ερμούπολη ΣΥΡΟΣ έως και την 20/07/2020 και ώρα 12:00 μ.μ. Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.

   Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητκών και της οικονομικής προσφοράς, από αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προσφορών η οποία θα συσταθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ σε επόμενη συνεδριάση και πριν την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

7. Το κριτήριο ανάθεσης προκειμένου να γίνει έλεγχος για την οικονομική διαχείρηση της Δ.Ε.Υ.Α. ΣΥΡΟΥ, θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

8. Η εργασία του παραπάνω ελέγχου θα παρασχεθεί εντός του 2021.

9. Η τελική απόφαση ανάθεσης του ελέγχου θα ληφθεί από τη Γενική Γραμματεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σύμφωνα με το νόμο.

10. Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στην Δ.Ε.Υ.Α. ΣΥΡΟΥ της έκθεσης του ελέγχου και κλείσιμο σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα για το έτος 2020 και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου.

11. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (htpps://deyasyrou.gr) και θα κοινοποιηθεί στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@soel.gr

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ.αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 – Δείτε την εδώ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ – Δείτε το εδώ

Ερμούπολη, 16 Μαρτίου 2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Στα πλαίσια πρόληψης και σε ευθυγράμμιση με τις τελευταίες εξελίξεις για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας η ΔΕΥΑΣ εφαρμόζει όλα τα προληπτικά μέτρα στα γραφεία και στους χώρους εξυπηρέτησης πελατών της δημοτικής επιχείρησης.


Ειδικότερα:

  • Καθημερινή καθαριότητα και τακτική απολύμανση σε όλους τους χώρους των γραφείων της ΔΕΥΑΣ

  • Πιστή εφαρμογή μέτρων ατομικής υγιεινής κατά την είσοδο στα γραφεία της ΔΕΥΑΣ (απολύμανση χεριών με αντισηπτικό)

  • Διάθεση αντισηπτικού υγρού για τακτική χρήση από τους εργαζόμενους και τους πελάτες

  • Έλεγχος της ροής του αριθμού των πελατών που εισέρχονται στα γραφεία της ΔΕΥΑΣ για τις συναλλαγές τους, μέχρι τρία άτομα και σε απόσταση δύο μέτρων μεταξύ τους .

  • Αναστέλλουμε από σήμερα και μέχρι νεωτέρας, την ημερομηνία λήξης σε όλους τους λογαριασμούς ύδρευσης και ταυτόχρονα την επιβάρυνση προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης εξόφλησής τους.

  • Αναστέλλουμε μέχρι νεωτέρας, τις διακοπές νερού λόγω εκπρόθεσμων οφειλών.

Προτρέπουμε τους καταναλωτές μας για τη δική τους ασφάλεια και τη καλύτερη εξυπηρέτησή τους να προτιμούν τη διενέργεια των συναλλαγών τους μέσω Web Banking – ΔΙΑΣ ή με κατάθεση στον λογαριασμό της ΔΕΥΑΣ: Εθνική Τράπεζα με ΙΒΑΝ: GR7801104690000046950500069, αναγράφοντας τον αριθμό υδρομέτρου και τον υπόχρεο του λογαριασμού.

Για την υποβολή ερωτημάτων και κάθε πρόσθετη πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλ. 22810 84687 και 87929 και το email: info@deyasyrou.gr.

Σε κάθε περίπτωση επαναξιολογούμε την κατάσταση που διαμορφώνεται, με βάση τις εξελίξεις και θα σας ενημερώσουμε σχετικά για την παύση ή τη λήψη τυχόν πρόσθετων μέτρων.

 

Από το γραφείο Τύπου της ΔΕΥΑΣ.

Ερμούπολη, 17 Ιανουαρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την έναρξη των εργασιών κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου στον οικισμό της Βάρης. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020, επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου και συγκεκριμένα λίγο πιο κάτω από το περίπτερο με κατεύθυνση προς την Ερμούπολη.

Αφορά την πρώτη φάση κατασκευής των αποχετευτικών δικτύων στην οποία περιλαμβάνονται οι αγωγοί συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων από τον Όρμο Βάρης μέχρι τον Βιολογικό της Ερμούπολης, τα δίκτυα συλλογής πέριξ του Όρμου Βάρης, του Κοσκινά και το υπόλοιπο της Αζολίμνου, καθώς και τα δίκτυα διάθεσης των επεξεργασμένων υδάτων και την επιστροφή τους σε πηγάδια και υδρογεωτρήσεις της Βάρης.

Οι εργασίες θα ακολουθήσουν το επαρχιακό οδικό δίκτυο μέχρι το βιολογικό και ταυτόχρονα θα κατασκευάζονται οι παροχές για τις συνδέσεις των παρακείμενων οικιών ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές επεμβάσεις επί του οδοστρώματος. Με την ευκαιρία των εκσκαφών, με δικούς της πόρους η ΔΕΥΑΣ, τοποθετεί και νέο δίκτυο ύδρευσης που θα συμπληρώσει το νέο δίκτυο ύδρευσης που κατασκευάστηκε προ 5ετίας στους επιμέρους οικισμούς και θα το συνδέσει με τα αντίστοιχα του Μάννα και της Αζολίμνου.

Η συγκεκριμένη εργολαβία ανέρχεται στο ποσό των 2.358.949,69 ευρώ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, θα ολοκληρωθεί δε μέσα σε δύο (2) έτη. Παράλληλα από πιστώσεις του ίδιου Προγράμματος ποσού 1.450.000 ευρώ, προβλέπεται να κατασκευαστεί στο χώρο του βιολογικού καθαρισμού της Ερμούπολης νέα μονάδα επεξεργασίας των λυμάτων που θα μεταφέρονται από αυτά τα δίκτυα. Για το έργο αυτό, ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει ανακηρυχθεί ο προσωρινός μειοδότης και μέσα στο επόμενο δίμηνο θα υπογραφεί η σύμβαση κατασκευής του.

Αποτελεί έργο ουσιώδους σημασίας, για την περιοχή αλλά και για ολόκληρο το νησί. Έργο βασικής υποδομής που θα συμβάλει στην ανάπτυξη του τόπου, στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην αειφορία του πολύτιμου πόρου που είναι το νερό. Ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς, τόσο για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εργολαβίας όσο και για την εκτέλεση των δικτύων της δεύτερης φάσης, που περιλαμβάνει τους περιμετρικούς οικισμούς (Φάμπρικα, Ατελιού κλπ) και το Μέγα Γιαλό.

Με την ευκαιρία, ζητάμε από τους κατοίκους της περιοχής αλλά κυρίως από τους διερχόμενους οδηγούς των οχημάτων να δείξουν την αρμόζουσα κατανόηση και υπομονή, γνωρίζοντας ότι από την πλευρά της ΔΕΥΑΣ και μέσω του εργολάβου της, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολιγότερη όχληση.

Από το γραφείο Τύπου της ΔΕΥΑΣ.

©Δ.Ε.Υ.Α. ΣΥΡΟΥ 2019

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: αβ