Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ

Η ίδρυση της επιχείρησης (σαν Δ.Ε.Υ.Α. Ερμούπολης), έγινε με το Π.Δ 14/31-01-97(ΦΕΚ Αριθ. Φύλλου 13/14-02-97). Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 2725/18-11-11) σαν περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης ορίστηκε η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και μετονομάστηκε σε Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύρου (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Συρου (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή – μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα – και διέπεται ως προς την οργάνωση, διοίκηση, την εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητας της από τις διατάξεις του Ν.1069/80 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως».

Αποκλειστικός σκοπός, κατά τις διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου είναι η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων, καθώς και μονάδων για την επεξεργασία νερού και λυμάτων της Σύρου.

Το νερό του δικτύου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στο μεγαλύτερο ποσοστό του προέρχεται από την αφαλάτωση θαλασσινού νερού. Η ετήσια παραγωγή νερού φθάνει τα 2.000.000 κυβικά μέτρα περίπου. Η αφαλάτωση πραγματοποιείται στο εργοστάσιο αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στην περιοχή Αγ. Δημητρίου στην Ερμούπολη και στις μονάδες αφαλάτωσης που βρίσκονται στην Βάρη, στην Ποσειδωνία, στο Κίνι και στον Γαλησσά.

Οι παροχές ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ανέρχονται σε 18.500 υδρόμετρα περίπου, σε όλο το νησί.

Από τις αρχές του 2000 λειτουργεί στην περιοχή Λαζαρέττα ο Βιολογικός καθαρισμός, ο οποίος περιλαμβάνει πλήρη επεξεργασία υγρών και βιολογικής ιλύος και καλύπτει τις ανάγκες της πόλης της Ερμούπολης, του οικισμού της Άνω Σύρου, καθώς και των περιοχών του Κινίου, του Μάννα και της Αζολίμνου.

Από το 2022 λειτουργεί και η νέα μονάδα Βιολογικού καθαρισμού, επίσης στα Λαζαρέττα, η οποία καλύπτει τις ανάγκες , του Μ. Γυαλού και μέρους της Αζολίμνου.