Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα ιστοσελίδα (στο εξής «Δικτυακός Τόπος») ανήκει στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύρου (Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου). Η Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ιδιωτικότητα των επισκεπτών του Δικτυακού του Τόπου και ακολουθεί την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Με την παρούσα Πολιτική θα θέλαμε να σας εξηγήσουμε πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας;

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων των καταναλωτών, των προμηθευτών/υποψηφίων προμηθευτών και των χρηστών της ιστοσελίδας www.deyasyrou.gr (στο εξής «Υποκείμενα δεδομένων» ή «εσείς»)  με την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 679/2016 είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα που ιδρύθηκε δυνάμει του Π.Δ 14/31-01-97(ΦΕΚ Αριθ. Φύλλου 13/14-02-97), με έδρα επί της οδού Θυμάτων Σπερχειού 16, Ερμούπολη, Σύρος, 841 00 (στο εξής «Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου» ή «Εμείς»). Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 22810 87929 και το e-mail στο οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε το grammateia@deyasyrou.gr.

2. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων τον:

Γενικό Διευθυντή Βακόνδιο Γεώργιο του Δημητρίου

Θυμάτων Σπερχειού 16, Ερμούπολη, 841 00

22810 87929

gvacondios@deyasyrou.gr

3. Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και από πού τα συλλέγουμε;

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, που εσείς οι ίδιοι μας γνωστοποιείτε,  όπως στοιχεία ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία τιμολόγησης και δεδομένα πληρωμών. Επιπλέον, επεξεργάζεται στοιχεία ιδιοκτησίας ακινήτων των καταναλωτών, πάσης φύσεως δεδομένα σχετικά με την παροχή, τα οποία είτε προέρχονται από τα ίδια τα υποκείμενα, είτε από τους εξωτερικούς συνεργάτες της Επιχείρησης (όπως καταμετρητές, μηχανικοί, υδραυλικοί κ.α.) και ευαίσθητα δεδομένα υγείας κατά περίπτωση. Δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση νερού λαμβάνει η Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου απευθείας από τους μετρητές της, μέσω των εκπροσώπων της.  Στην περίπτωση των προμηθευτών επεξεργαζόμαστε ακόμη στοιχεία επικοινωνίας εργαζομένων, που διαβιβάζονται στην Επιχείρηση από τις Εταιρείες-προμηθευτές, στοιχεία βιογραφικού και βεβαιώσεις ποινικού μητρώου. Για τους χρήστες της φόρμας επικοινωνίας του Δικτυακού Τόπου, αντικείμενο επεξεργασίας αποτελούν το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, το email και το μήνυμά σας.

4. Για ποιο σκοπό συλλέγονται και ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας τους;

Οι νόμιμες βάσεις που μας επιτρέπουν να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εξαρτώνται από τον σκοπό, για τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Η επεξεργασία όλων των απλών δεδομένων σας γίνεται, στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων μας, για το σκοπό της εκπλήρωσης της σύμβασής σας με τη Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου, για λόγους φορολογικούς καθώς και για το σκοπό της επικοινωνίας σας με την Επιχείρηση. Ειδικά στην περίπτωση των Υποψηφίων Προμηθευτών, η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με σκοπό την αξιολόγησή σας πριν τη σύναψη σύμβασης. Νομικές βάσεις επεξεργασίας για τους ως άνω σκοπούς είναι η εκτέλεση της σύμβασης και η συμμόρφωση της Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου στο ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (ν. 1069/1980, ν. 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις και η φορολογική νομοθεσία). Επιπλέον, η Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού σκοπού και ως αναθέτουσα αρχή εκ του ν. 4412/2016 επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση των καθηκόντων της που έχουν ανατεθεί προς το δημόσιο συμφέρον.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου ενδέχεται να επεξεργάζεται δεδομένα υγείας καταναλωτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες με σκοπό την παροχή ειδικού κοινωνικού τιμολογίου. Σε αυτήν την περίπτωση η επεξεργασία βασίζεται σε υποχρεώσεις που απορρέουν από το δίκαιο κοινωνικής προστασίας (αρ. 10 παρ. 12 του ν. 4071/2012).

Όσον αφορά τους χρήστες της φόρμας επικοινωνίας και υποβολής μέτρησης η επεξεργασία των δεδομένων σας για τη διαχείριση του αιτήματος επικοινωνίας σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, την οποία παρέχετε αποδεχόμενοι την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά τη συμπλήρωση της φόρμας.

5. Πώς και για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα δεδομένα σας;

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου φροντίζει να παρέχει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και διαρροή ανά πάσα στιγμή. Η αποθήκευση των δεδομένων σας στους εξυπηρετητές της Επιχείρησης γίνεται καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασής σας και μετά την λήξη ή λύση αυτής με οποιονδήποτε τρόπο, για χρονικό διάστημα που ορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία, δηλαδή μέχρι την παραγραφή τυχόν εκατέρωθεν αξιώσεων και υποχρεώσεων της Eπιχείρησης, κατά το εφαρμοστέο κατά τη λύση της σύμβασης δίκαιο. Για τους χρήστες της φόρμας επικοινωνίας, τα δεδομένα σας τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τη διαχείριση του αιτήματος επικοινωνίας σας. Ως προς τις κάμερες ασφαλείας, ο χρόνος τήρησης των δεδομένων εικόνας δε μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα ημέρες.

6. Σε ποιους κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου στο Ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, όπως απαιτείται από την εφαρμοστέα κάθε φορά νομοθεσία. Επίσης, εκτός από το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου, μέρος των δεδομένων σας μπορεί να κοινοποιείται σε προμηθευτές της Επιχείρησης, όπως το συνεργαζόμενο τραπεζικό ίδρυμα, οι Νομικοί Σύμβουλοι της Επιχείρησης, η εταιρεία ΙΤ κλπ, οι οποίοι δεσμεύονται από κατάλληλες ρήτρες προστασίας των δεδομένων, για τους σκοπούς της παροχής των υπηρεσιών τους προς την Επιχείρηση. Ακόμη, προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιούνται στο ευρύ κοινό, στο βαθμό που τα δεδομένα σας δημοσιεύονται στο Δικτυακό τόπο της Διαύγειας (www.diavgeia.gov.gr). Στην περίπτωση των Προμηθευτών ή/και Υποψηφίων Προμηθευτών της Επιχείρησης αποδέκτες των δεδομένων τους μπορεί να είναι τρίτοι, συνυποψήφιοί τους, στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης (κατά το Ν. 4412/2016).

7. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα σας

Για το χρονικό διάστημα που τηρούμε τα δεδομένα σας έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε αυτά, καθώς επίσης να τα διορθώσετε, τροποποιήσετε, ενημερώσετε ή να τα διαγράψετε, στο βαθμό που οποιοδήποτε από τα παραπάνω αιτήματα μπορεί να ικανοποιηθεί και δεν εμποδίζεται από νόμιμες υποχρεώσεις. Στην περίπτωση υποβολής της φόρμας επικοινωνίας, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε για το μέλλον, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκλησή της. Τέλος, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας. Η παροχή των ως άνω προσωπικών δεδομένων αποτελεί προϋπόθεση για τη σύναψη και την εξακολούθηση της σύμβασής σας με την Επιχείρηση. Σε περίπτωση αδυναμίας παροχής των δεδομένων αυτών, η σύμβαση δεν θα είναι δυνατό να παραμείνει σε ισχύ. Επίσης, όσον αφορά τη φόρμα επικοινωνίας του Δικτυακού τόπου δεν έχετε υποχρέωση να συναινέσετε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όμως σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η αποστολή της φόρμας και η επικοινωνία σας με τον τρόπο αυτό.

8. Χρήση cookies

Πρόκειται για αρχεία κειμένων που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Η χρήση των cookies διευκολύνει την ιστοσελίδα να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης που έχετε. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη την επόμενη φορά που θα μας επισκεφθείτε. Επιπλέον, τα cookies βοηθούν την εταιρεία μας να βλέπει την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας της, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών. Ορισμένα ή όλα τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα).

Από τους διαφορετικούς τύπους cookies, ο Δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τα εξής:

α) Απολύτως απαραίτητα:

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να π ροσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπού μας.

 β) Cookies Επιδόσεων (Google Analytics):

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον Δικτυακό Τόπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν το Χρήστη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας μπορείτε να ανατρέξετε στη διεύθυνση https://policies.google.com/technologies/types?hl=el .

Απενεργοποίηση Cookies

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς. Επίσης μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και χρήση δεδομένων από τα cookies της Google είτε με κατάλληλη ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησής σας (browser), είτε με την εγκατάσταση του προγράμματος που διατίθεται στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε τα cookies ενδέχεται κάποια τμήματα της ιστοσελίδας να μην λειτουργούν σωστά ή και καθόλου.

9. Τροποποιήσεις στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις ή για να προσαρμόσουμε την Πολιτική μας στην παροχή νέων υπηρεσιών. Αναφορικά με τα δεδομένα σας, θα ισχύει η Πολιτική που είναι αναρτημένη κατά τη στιγμή της επίσκεψής σας στο Δικτυακό μας Τόπο. Εάν οι αλλαγές της Πολιτικής μας σας επηρεάζουν, διότι έχετε επισκεφθεί το www.deyasyrou.gr σε χρόνο προγενέστερο των αλλαγών αυτών και τα δεδομένα σας τηρούνται ακόμη από τη Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου θα ειδοποιηθείτε σχετικά και θα ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας.

10.       Ερωτήσεις προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή παρατηρήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθύνεστε είτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, κύριο Βακόνδιο Γεώργιο, είτε απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου grammateia@deyasyrou.gr.