Νέα Σύνδεση Ύδρευσης

Για νέα σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. πρέπει να γίνει αίτηση στο γραφείο καταναλωτών (ή ηλεκτρονικά) από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, η οποία πρέπει να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Φωτοτυπία της κάτοψης ή του διαγράμματος κάλυψης του ακινήτου (στο οποίο πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά το εμβαδόν του ακινήτου σε τετραγωνικά μέτρα),
Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου,
Σύμβαση παροχής νερού ΔΕΥΑΣ,
Ταυτότητα ή Διαβατήριο ,
Να γνωρίζετε τον Α.Φ.Μ. σας.

** Σε περίπτωση εργοταξιακής παροχής σε οικόπεδο που δεν υπάρχει κτίσμα, φωτοτυπία του τοπογραφικού σχεδίου του οικοπέδου
**Μόλις ελεγχθούν από το γραφείο καταναλωτών όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που έχετε προσκομίσει , θα επικοινωνήσουν μαζί σας, ώστε να προχωρήσετε στην καταβολή της εγγύησης και του κόστους παροχής, και να προχωρήσει η αίτησή σας.
** Για τη νέα παροχή καταβάλλεται στο ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. το κόστος παροχής, καθώς και η αντίστοιχη εγγύηση του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή του ακινήτου.

Εγγύηση ιδιοκτήτη 50€.
Κόστος παροχής 254,20€.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.

Νέα Σύνδεση Αποχέτευσης

Για νέα σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. πρέπει να γίνει αίτηση στο γραφείο καταναλωτών (ή ηλεκτρονικά) από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, η οποία πρέπει να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Φωτοτυπία της κάτοψης ή του διαγράμματος κάλυψης του ακινήτου (στο οποίο πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά το εμβαδόν του ακινήτου σε τετραγωνικά μέτρα),
Ταυτότητα ή Διαβατήριο ,
Να γνωρίζετε τον Α.Φ.Μ. σας.

** Για τη νέα παροχή αποχέτευσης καταβάλλεται στο ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. το κόστος παροχής, το οποίο υπολογίζεται από το συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και καταβάλλεται μετά την εκτέλεση της εργασίας.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.

Επανασύνδεση Παροχής

Για επανασύνδεση παροχής στο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., πρέπει να γίνει η αντίστοιχη αίτηση στο γραφείο καταναλωτών (ή ηλεκτρονικά), η οποία πρέπει να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Να γνωρίζετε τον κωδικό πελάτη ή τον αριθμό υδρομέτρου,
Ταυτότητα ή Διαβατήριο ,
Να γνωρίζετε τον Α.Φ.Μ. σας,
Σύμβαση παροχής νερού ΔΕΥΑΣ,
Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου (σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη) ή μισθωτήριο συμβόλαιο σε περίπτωση εκμίσθωσης του ακινήτου.

** Επανασύνδεση μπορεί να γίνει σε παροχές που δεν έχουν προηγούμενες ανεξόφλητες οφειλές και δεν έχουν παρέλθει 10 χρόνια από την ημερομηνία της τελευταίας διακοπής.
**Μόλις ελεγχθούν από το γραφείο καταναλωτών όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που έχετε προσκομίσει , θα επικοινωνήσουν μαζί σας, ώστε να προχωρήσετε στην καταβολή της εγγύησης και του κόστους επανασύνδεσης, και να προχωρήσει η αίτησή σας.
** Για την επανασύνδεση καταβάλλεται στο ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. η εγγύηση του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή του ακινήτου, καθώς και το κόστος επανασύνδεσης.

Εγγύηση ιδιοκτήτη 50€.
Εγγύηση ενοικιαστή 100€.
Εγγύηση ενοικιαστή σε κατάστημα εστίασης ή ξενοδοχεία/ενοικιαζόμενα 200€.
Κόστος επανασύνδεσης 18,60€ ή όταν είναι από διακοπή λόγω χρέους 37,20€.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.

Αλλαγή ονόματος

Σε περίπτωση ανάγκης αλλαγής ονόματος της παροχής, λόγω αλλαγής του ιδιοκτήτη του ακινήτου, πρέπει να γίνει η αντίστοιχη αίτηση στο γραφείο καταναλωτών (ή ηλεκτρονικά), η οποία πρέπει να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Να γνωρίζετε τον κωδικό πελάτη ή τον αριθμό υδρομέτρου,
Ταυτότητα ή Διαβατήριο ,
Να γνωρίζετε τον Α.Φ.Μ. σας,
Σύμβαση παροχής νερού ΔΕΥΑΣ,
Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου.
Σε περίπτωση ανάγκης αλλαγής ονόματος της παροχής, λόγω εκμίσθωσης του ακινήτου, πρέπει να γίνει η αντίστοιχη αίτηση στο γραφείο καταναλωτών (ή ηλεκτρονικά), η οποία πρέπει να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Να γνωρίζετε τον κωδικό πελάτη ή τον αριθμό υδρομέτρου,
Ταυτότητα ή Διαβατήριο ,
Να γνωρίζετε τον Α.Φ.Μ. σας,
Σύμβαση παροχής νερού ΔΕΥΑΣ,
Μισθωτήριο συμβόλαιο ακινήτου.

**Μόλις ελεγχθούν από το γραφείο καταναλωτών όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που έχετε προσκομίσει , θα επικοινωνήσουν μαζί σας, ώστε να προχωρήσετε στην καταβολή της εγγύησης , και να προχωρήσει η αίτησή σας.
** Για την αλλαγή ονόματος καταβάλλεται στο ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. η αντίστοιχη εγγύηση του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή του ακινήτου και επιστρέφεται στον προηγούμενο, το υπόλοιπο της εγγύησης (όσο και αν αυτό υπάρχει), μετά και την εκκαθάριση των οφειλών.

Εγγύηση ιδιοκτήτη 50€.
Εγγύηση ενοικιαστή 100€.
Εγγύηση ενοικιαστή σε κατάστημα εστίασης ή ξενοδοχεία/ενοικιαζόμενα 200€.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.

Διακοπή Παροχής

Για διακοπή παροχής, πρέπει να επικοινωνήσετε με το γραφείο καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα που επιθυμείτε να γίνει η διακοπή, γνωρίζοντας τον κωδικό πελάτη που αναγράφεται στον λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ή τον αριθμό υδρομέτρου. Επιπλέον, πρέπει να γίνει η αντίστοιχη αίτηση, και πρέπει να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Να γνωρίζετε τον κωδικό πελάτη ή τον αριθμό υδρομέτρου,
Ταυτότητα ή Διαβατήριο ,
Να γνωρίζετε τον Α.Φ.Μ. σας.

**Μόλις ελεγχθούν από το γραφείο καταναλωτών όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που έχετε προσκομίσει , θα επικοινωνήσουν μαζί σας, ώστε να προχωρήσετε στην καταβολή του κόστους διακοπής, και να προχωρήσει η αίτησή σας.
** Για να γίνει η διακοπή της παροχής, πρέπει να πληρωθούν οι όποιες οφειλές, η κατανάλωση και τα πάγια μέχρι την ημερομηνία της διακοπής, το κόστος διακοπής και επιστρέφεται η όποια καταβληθείσα εγγύηση.

Κόστος διακοπής 18,60€.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.

Μειωμένο τιμολόγιο

Μειωμένο τιμολόγιο ευπαθών κοινωνικών ομάδων, δικαιούνται ΜΟΝΟ οι πολύτεκνες/ τρίτεκνες οικογένειες και πιστοποιημένα ΑΜΕΑ>75%.

Για μειωμένο τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., λόγω πολυτεκνίας/τριτεκνίας, πρέπει να γίνει η αντίστοιχη αίτηση στο γραφείο καταναλωτών (ή ηλεκτρονικά), η οποία πρέπει να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Να γνωρίζετε τον κωδικό πελάτη ή τον αριθμό υδρομέτρου,
Ταυτότητα ή Διαβατήριο ,
Να γνωρίζετε τον Α.Φ.Μ. σας,
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Για μειωμένο τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., ΑΜΕΑ > 75%, πρέπει να γίνει η αντίστοιχη αίτηση στο γραφείο καταναλωτών (ή ηλεκτρονικά), η οποία πρέπει να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Να γνωρίζετε τον κωδικό πελάτη ή τον αριθμό υδρομέτρου,
Ταυτότητα ή Διαβατήριο ,
Να γνωρίζετε τον Α.Φ.Μ. σας,
Βεβαίωση ΚΕΠΑ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.

ΓΕΝΙΚΑ

** Για οποιαδήποτε άλλα αιτήματα μπορείτε να συμπληρώνετε τη γενική αίτηση και να την προσκομίζετε στο γραφείο καταναλωτών ή να την αποστέλλετε ηλεκτρονικά.
** Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του αιτούντος (μισθωτή ή ιδιοκτήτη), λόγω οποιουδήποτε κωλύματος, μπορεί να υπάρξει εκπροσώπηση από τρίτο, ΜΟΝΟ με προσκόμιση έγκυρης και πρωτότυπης εξουσιοδότησης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.