Αιτήσεις

Για νέα σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. πρέπει να γίνει αίτηση στο γραφείο καταναλωτών (ή ηλεκτρονικά στο grammateia@deyasyrou.gr) από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, η οποία πρέπει να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία της κάτοψης ή του διαγράμματος κάλυψης του ακινήτου (στο οποίο πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά το εμβαδόν του ακινήτου σε τετραγωνικά μέτρα),
 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου,
 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο ,
 • Να γνωρίζετε τον Α.Φ.Μ. σας.

** Για τη νέα παροχή καταβάλλεται στο ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. το κόστος παροχής, καθώς και η αντίστοιχη εγγύηση του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή του ακινήτου.
** Σε περίπτωση εργοταξιακής παροχής σε οικόπεδο που δεν υπάρχει κτίσμα, φωτοτυπία του τοπογραφικού σχεδίου του οικοπέδου.

Κατεβάστε την αίτησή σας εδώ.

Για νέα σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. πρέπει να γίνει αίτηση στο γραφείο καταναλωτών (ή ηλεκτρονικά στο grammateia@deyasyrou.gr) από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, η οποία πρέπει να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία της κάτοψης ή του διαγράμματος κάλυψης του ακινήτου (στο οποίο πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά το εμβαδόν του ακινήτου σε τετραγωνικά μέτρα),
 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο ,
 • Να γνωρίζετε τον Α.Φ.Μ. σας.

** Για τη νέα παροχή αποχέτευσης καταβάλλεται στο ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. το κόστος παροχής, το οποίο υπολογίζεται από το συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και καταβάλλεται μετά την εκτέλεση της εργασίας.

Κατεβάστε την αίτησή σας εδώ.

Για επανασύνδεση παροχής στο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., πρέπει να γίνει η αντίστοιχη αίτηση στο γραφείο καταναλωτών (ή ηλεκτρονικά στο grammateia@deyasyrou.gr), η οποία πρέπει να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Να γνωρίζετε τον κωδικό πελάτη ή τον αριθμό υδρομέτρου,
 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο ,
 • Να γνωρίζετε τον Α.Φ.Μ. σας,
 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου (σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη) ή μισθωτήριο συμβόλαιο σε περίπτωση εκμίσθωσης του ακινήτου.

** Για την επανασύνδεση καταβάλλεται στο ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. η εγγύηση του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή του ακινήτου, καθώς και το κόστος επανασύνδεσης.
** Επανασύνδεση μπορεί να γίνει σε παροχές που δεν έχουν προηγούμενες ανεξόφλητες οφειλές και δεν έχουν παρέλθει 10 χρόνια από την ημερομηνία της τελευταίας διακοπής.

Κατεβάστε την αίτησή σας εδώ.

Σε περίπτωση ανάγκης αλλαγής ονόματος της παροχής, λόγω αλλαγής του ιδιοκτήτη του ακινήτου, πρέπει να γίνει η αντίστοιχη αίτηση στο γραφείο καταναλωτών (ή ηλεκτρονικά στο grammateia@deyasyrou.gr), η οποία πρέπει να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Να γνωρίζετε τον κωδικό πελάτη ή τον αριθμό υδρομέτρου,
 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο ,
 • Να γνωρίζετε τον Α.Φ.Μ. σας,
 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου.

Σε περίπτωση ανάγκης αλλαγής ονόματος της παροχής, λόγω εκμίσθωσης του ακινήτου, πρέπει να γίνει η αντίστοιχη αίτηση στο γραφείο καταναλωτών (ή ηλεκτρονικά στο grammateia@deyasyrou.gr), η οποία πρέπει να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Να γνωρίζετε τον κωδικό πελάτη ή τον αριθμό υδρομέτρου,
 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο ,
 • Να γνωρίζετε τον Α.Φ.Μ. σας,
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο ακινήτου.

** Για την αλλαγή ονόματος καταβάλλεται στο ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. η αντίστοιχη εγγύηση του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή του ακινήτου και επιστρέφεται στον προηγούμενο, το υπόλοιπο της εγγύησης (όσο και αν αυτό υπάρχει), μετά και την εκκαθάριση των οφειλών.

Κατεβάστε την αίτησή σας εδώ.

Για διακοπή παροχής, πρέπει να επικοινωνήσετε με το γραφείο καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα που επιθυμείτε να γίνει η διακοπή, γνωρίζοντας τον κωδικό πελάτη που αναγράφεται στον λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ή τον αριθμό υδρομέτρου. Επιπλέον, πρέπει να γίνει η αντίστοιχη αίτηση, και πρέπει να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Να γνωρίζετε τον κωδικό πελάτη ή τον αριθμό υδρομέτρου,
 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο ,
 • Να γνωρίζετε τον Α.Φ.Μ. σας.

** Για να γίνει η διακοπή της παροχής, πρέπει να πληρωθούν οι όποιες οφειλές, η κατανάλωση και τα πάγια μέχρι την ημερομηνία της διακοπής, το κόστος διακοπής και επιστρέφεται η όποια καταβληθείσα εγγύηση.

Κατεβάστε την αίτησή σας εδώ.

Μειωμένο τιμολόγιο ευπαθών κοινωνικών ομάδων, δικαιούνται ΜΟΝΟ οι πολύτεκνες/ τρίτεκνες οικογένειες και πιστοποιημένα ΑΜΕΑ>75%.

Για μειωμένο τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., λόγω πολυτεκνίας/τριτεκνίας, πρέπει να γίνει η αντίστοιχη αίτηση στο γραφείο καταναλωτών (ή ηλεκτρονικά στο grammateia@deyasyrou.gr), η οποία πρέπει να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Να γνωρίζετε τον κωδικό πελάτη ή τον αριθμό υδρομέτρου,
 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο ,
 • Να γνωρίζετε τον Α.Φ.Μ. σας,
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Για μειωμένο τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., ΑΜΕΑ > 75%, πρέπει να γίνει η αντίστοιχη αίτηση στο γραφείο καταναλωτών (ή ηλεκτρονικά στο grammateia@deyasyrou.gr), η οποία πρέπει να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Να γνωρίζετε τον κωδικό πελάτη ή τον αριθμό υδρομέτρου,
 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο ,
 • Να γνωρίζετε τον Α.Φ.Μ. σας,
 • Βεβαίωση ΚΕΠΑ.

Κατεβάστε την αίτησή σας εδώ.

** Για οποιαδήποτε άλλα αιτήματα μπορείτε να συμπληρώνετε τη γενική αίτηση και να την προσκομίζετε στο γραφείο καταναλωτών ή να την αποστέλλετε ηλεκτρονικά στο grammateia@deyasyrou.gr.

** Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του αιτούντος (μισθωτή ή ιδιοκτήτη), λόγω οποιουδήποτε κωλύματος, μπορεί να υπάρξει εκπροσώπηση από τρίτο, ΜΟΝΟ με προσκόμιση έγκυρης και πρωτότυπης εξουσιοδότησης.

Κατεβάστε την αίτησή σας εδώ.