Διακηρύξεις

Αρ. Πρωτ. 10/Γ

Έργο: «Αντικατάσταση καταθλιπτικών αγωγών Αληθινής & Επισκοπείου από στρογγυλή δεξαμενή Κινίου»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αρ. Μελέτης 16/2019

Ανακοινώνεται ότι την 13η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία της ΔΕΥΑ Σύρου, συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: «Αντικατάσταση καταθλιπτικών αγωγών Αληθινής & Επισκοπείου από στρογγυλή δεξαμενή Κινίου».

Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών: Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00.

Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου που θα δημοπρατηθεί είναι 32.000 €, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια:

Στάδιο 1ο: Υποβολή κλειστών φακέλων δικαιολογητικών,
Στάδιο 2ο: Έλεγχος δικαιολογητικών από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων και ανακοίνωση των έγκυρων φακέλων,
Στάδιο 3ο: Έλεγχος οικονομικών προσφορών και ανάδειξη του μειοδότη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22810-87929 κ. Δ. Βακόνδιος).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ που ανήκουν στην Α1 ή ανώτερη τάξη για έργα της κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 28.11.2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ

Όλα τα απαραίτητα αρχεία, μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ

Αρ. Πρωτ. 10/Γ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΔΑ: 6ΓΟΞ465Δ2Θ-3Ψ2
Αρ. Μελέτης 05/2019

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύρου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, βάσει των διατάξεων του άρθρου 311 του Νόμου 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την προμήθεια με CPV 44610000-9 Δεξαμενές, ταμιευτήρες, δοχεία και δοχεία υπό πίεση και 43328100-9 Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων και τίτλο «Προμήθεια φίλτρων μετεπεξεργασίας πόσιμου νερού εργοστασίου αφαλάτωσης», συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 12η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ.

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.3, Ν.4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ.3 του ν 4412/2016.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr, μέσω του οποίου και μόνο, υποβάλλονται πληροφορίες για το διαγωνισμό.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 296 του Ν. 4412/2016 και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί επίσης στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα, στη διεύθυνση (URL): https://deyasyrou.gr.
Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την 74/16.07.2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Οι δαπάνες της προμήθειας χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Σύρου.
Κωδικός Προϋπολογισμού 2019: Κ.Α.: 12.00.01.21
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου.

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 01.08.2019
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ

Την περίληψη διακήρυξης και την διακήρυξη, μπορείτε να τις κατεβάσετε εδώ

Αρ. Πρωτ. 09/Γ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
(ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 235 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 – Α’ 147)
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

την με ανοικτή διαδικασία επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ» (CPV: 71320000-7 & 45252127-4)

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (1.450.000 €) με αναθεώρηση, και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 1.021.000€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε. + Ο.Ε.)183.780€
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.),
που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156, παρ. 3.α, Ν. 4412/2016.180.717€
Μελέτη Εφαρμογής 60.000€
Αναθεώρηση 4.503€

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος δε θα επιβάλλει ΦΠΑ επί των τιμολογίων του, ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την αντιστροφή υποχρέωσης του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα deyasyrou.gr.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31η Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ. και υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 22/07/2019 η ΔΕΥΑΣ παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 26/07/2019.

1. Η ηλεκτρονική δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 06/08/2019, ημέρα Τρίτη, στις 11.00 π.μ., στα γραφεία της της ΔΕΥΑΣ οδός Θυμάτων Σπερχειού 16, από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 50 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95, παρ.2.α του Ν.4412/2016.
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει μόνο μία προσφορά.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.

2. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται έργα στις κατηγορίες ‘’ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και ΕΡΓΑ Καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων’’ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 23.4 του άρθρου 23 της Διακήρυξης.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3,4 και 5 του άρθρου 254 και της παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια, που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1.α του άρθρου 302 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ (29.000,00 €)
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της Διακήρυξης, ήτοι μέχρι τις 30/09/2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα δέκα τριών (13) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.3, Ν.4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ.3 του ν 4412/2016.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι 15% επί της αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν 4412/16.
Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση για οποιοδήποτε λόγο.

4. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή (Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ).
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 02.07.2019
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ

Την περίληψη διακήρυξης και την διακήρυξη, μπορείτε να τις κατεβάσετε εδώ

Ερμούπολη 22/03/2019

Έργο: «Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου στην περιοχή Λωτό Κινίου»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αρ. Μελέτης 07/2019

Ανακοινώνεται ότι την 5η Απριλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία της ΔΕΥΑ Σύρου, συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: «Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου στην περιοχή Λωτό Κινίου».
Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου που θα δημοπρατηθεί είναι 27.000 €, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια:

Στάδιο 1ο: Υποβολή κλειστών φακέλων δικαιολογητικών
Στάδιο 2ο: Έλεγχος δικαιολογητικών από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων και ανακοίνωση των έγκυρων φακέλων
Στάδιο 3ο: Έλεγχος οικονομικών προσφορών και ανάδειξη του μειοδότη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22810-87929 κ. Δ. Βακόνδιος).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν 4412/2016.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ που ανήκουν στις Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα της κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την παραπάνω ημερομηνία ή αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 στον ίδιο χώρο και ώρα χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης.

Όλα τα απαραίτητα αρχεία, μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ

©Δ.Ε.Υ.Α. ΣΥΡΟΥ 2019

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: αβ