Διακηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

View Fullscreen

ΜΕΛΕΤΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΔΕΥΑΣ 2021

View Fullscreen

Αρ. Μελέτης 03/2020

Έργο: “Επέκταση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Χρουσσών”

Ανακοινώνεται ότι την 28η Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία της ΔΕΥΑ Σύρου, συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: “Επέκταση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Χρουσσών”.

Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών: Δευτέρα 27η Απριλίου 2020, και ώρα 13:00.

Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου που θα δημοπρατηθεί είναι 30.000€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες από τα γραφεία της Τεχνικής Τπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2281087929 κ. Δημήτρης Βακόνδιος).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγράμενες στο ΜΕΕΠ και ανήκουν στην Α1 ή ανώτερη τάξη για έργα της κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ

ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

Την περίληψη διακήρυξης και την διακήρυξη, μπορείτε να τις κατεβάσετε εδώ

Αρ. Πρωτ. 6/Γ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύρου (ΔΕΥΑΣ) που έχει έδρα της στην Ερμούπολη Σύρου (οδός Θυμάτων Σπερχείου 16), προκηρύσσει σε ανοιχτή διαδικασία διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού,  βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του Νόμου 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την προμήθεια με CPV 44176000-4 και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών μεμβρανών θαλασσινού νερού 8″», συνολικού προϋπολογισμού εκατόν δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (120.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 4η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.400,00 ευρώ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 90614, μέσω του οποίου και μόνο, υποβάλλονται πληροφορίες για το διαγωνισμό.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί επίσης στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα, στη διεύθυνση (URL): https://deyasyrou.gr.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ

ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

Την περίληψη διακήρυξης και την διακήρυξη, μπορείτε να τις κατεβάσετε εδώ

Αρ. Πρωτ. 4/Γ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΔΑ: ΨΒΩΞ465Δ2Θ-ΒΛΙ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύρου (ΔΕΥΑΣ) που έχει έδρα της στην Ερμούπολη Σύρου (οδός Θυμάτων Σπερχείου 16), προκηρύσσει σε ανοιχτή διαδικασία διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού,  βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του Νόμου 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την προμήθεια με CPV 44176000-4 και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών μεμβρανών θαλασσινού νερού 8″», συνολικού προϋπολογισμού εκατόν δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (112.500,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 23η Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.250,00 ευρώ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 89254, μέσω του οποίου και μόνο, υποβάλλονται πληροφορίες για το διαγωνισμό.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί επίσης στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα, στη διεύθυνση (URL): https://deyasyrou.gr.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ

ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

Την περίληψη διακήρυξης και την διακήρυξη, μπορείτε να τις κατεβάσετε εδώ

Αρ. Πρωτ. 2/Γ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αρ. Μελέτης 17/2019

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύρου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, βάσει των διατάξεων του άρθρου 311 του Νόμου 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την προμήθεια με CPV 34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα και τίτλο «Προμήθεια ανοικτού φορτηγού οχήματος με υδραυλικό γερανό και ανατροπή», συνολικού προϋπολογισμού εκατόν πέντε χιλιάδων ευρώ (105.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 13η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.100,00 ευρώ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr, μέσω του οποίου και μόνο, υποβάλλονται πληροφορίες για το διαγωνισμό.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 296 του Ν. 4412/2016 και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί επίσης στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα, στη διεύθυνση (URL): https://deyasyrou.gr.
Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την 10/27.01.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Οι δαπάνες της προμήθειας χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Σύρου.
Κωδικός Προϋπολογισμού 2020: Κ.Α.: 13.02.00.00
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου.

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 10.02.2020
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ

ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

Την περίληψη διακήρυξης και την διακήρυξη, μπορείτε να τις κατεβάσετε εδώ

Αρ. Πρωτ. 10/Γ

Έργο: «Αντικατάσταση καταθλιπτικών αγωγών Αληθινής & Επισκοπείου από στρογγυλή δεξαμενή Κινίου»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αρ. Μελέτης 16/2019

Ανακοινώνεται ότι την 13η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία της ΔΕΥΑ Σύρου, συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: «Αντικατάσταση καταθλιπτικών αγωγών Αληθινής & Επισκοπείου από στρογγυλή δεξαμενή Κινίου».

Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών: Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00.

Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου που θα δημοπρατηθεί είναι 32.000 €, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια:

Στάδιο 1ο: Υποβολή κλειστών φακέλων δικαιολογητικών,
Στάδιο 2ο: Έλεγχος δικαιολογητικών από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων και ανακοίνωση των έγκυρων φακέλων,
Στάδιο 3ο: Έλεγχος οικονομικών προσφορών και ανάδειξη του μειοδότη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22810-87929 κ. Δ. Βακόνδιος).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ που ανήκουν στην Α1 ή ανώτερη τάξη για έργα της κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 28.11.2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ

Όλα τα απαραίτητα αρχεία, μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ

©Δ.Ε.Υ.Α. ΣΥΡΟΥ 2019

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: αβ