Η πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στον άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και Προστασία του περιβάλλοντος Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων», βάσει της με αρ. πρωτ. οικ. 2652/30.03.2018 απόφασης ένταξης της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5001797. Η παρούσα Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο συνοχής ως προς το επιλέξιμο τμήμα της που ανέρχεται σε 991.451,61 € και από πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου θα χρηματοδοτηθεί το μη επιλέξιμο ποσό του ΦΠΑ που ανέρχεται σε 237.948,39 € και δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ενιαίου συστήματος Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού, Μείωσης Διαρροών και Βελτίωσης Ποιότητας Πόσιμου Νερού Σύρου» και περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Το σύστημα περιλαμβάνει τη δημιουργία Ενιαίου Κεντρικού Συστήματος Έλεγχου και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων ολόκληρου του νησιού, αναβάθμιση-εκσυγχρονισμό υπάρχοντος συστήματος Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού δήμου Ερμούπολης, διασύνδεση-ενσωμάτωση υπάρχοντος συστήματος Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού δήμου Άνω Σύρου, αναβάθμιση δέκα υπαρχόντων τοπικών σταθμών ύδρευσης, και εγκατάσταση δεκαέξι τοπικών σταθμών ύδρευσης (Δεξαμενές-Υδρογεωτρήσεις), έξι σταθμών Μέτρησης Πίεσης Παροχής, τριών σταθμών Ρύθμισης Πίεσης-Παροχής.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα παρακάτω: