Η πράξη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στον άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και Προστασία του περιβάλλοντος Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων», βάσει της με αρ. πρωτ. οικ. 2652/30.03.2018 απόφασης ένταξης της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5001797. Η παρούσα Πράξη συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο συνοχής ως προς το επιλέξιμο τμήμα της που ανέρχεται σε 991.451,61 € και από πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου χρηματοδοτήθηκε το μη επιλέξιμο ποσό του ΦΠΑ, που ανέρχεται σε 237.948,39 € και δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ενιαίου συστήματος Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού, Μείωσης Διαρροών και Βελτίωσης Ποιότητας Πόσιμου Νερού Σύρου» και περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.

Δημιουργήθηκε ένα Ενιαίο Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων ολόκληρου του νησιού και πραγματοποιήθηκε η αναβάθμιση-εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος συστήματος Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού δήμου Ερμούπολης και η διασύνδεση-ενσωμάτωση του υπάρχοντος συστήματος Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού του δήμου Άνω Σύρου. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε η αναβάθμιση δέκα υπαρχόντων τοπικών σταθμών ύδρευσης, εγκατάσταση δεκαέξι τοπικών σταθμών ύδρευσης (Δεξαμενές-Υδρογεωτρήσεις), έξι σταθμών Μέτρησης Πίεσης Παροχής και τριών σταθμών Ρύθμισης Πίεσης-Παροχής.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε 26.02.2021 και η οριστική παραλαβή του πραγματοποιήθηκε στις 22.12.2022.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα παρακάτω: