Η πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», βάσει την με αρ. πρωτ. 56333/11.10.2018 έγκριση.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός ΒΙΟ.ΚΑ» και περιγράφεται αναλυτικά στην Διακήρυξη.

Εντός των ορίων του γηπέδου της υφιστάμενης εγκεκριμένης ΕΕΛ Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, εμβαδού 12.400μ2, εγκαταστάθηκε νέα μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.

Στη νέα αυτή μονάδα οδηγούνται τα αστικά λύματα των οικισμών Βάρης, Μέγα Γιαλού και Αζολίμνου Βάρης Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, με την κατασκευή νέου δικτύου συλλογής και μεταφοράς για την εξυπηρέτηση των παραπάνω οικισμών.

Το νέο δίκτυο ακαθάρτων έχει συνολικό μήκος 10.100μ και αποτελείται από βαρυτικούς και καταθλιπτικούς αγωγούς καθώς και 11 αντλιοστάσια.

Για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων των παραπάνω οικισμών για χρονικό ορίζοντα 20ετίας (έτος 2035 – Α’ Φάση) ο σχεδιασμός της νέας μονάδας έγινε με βάση τα παρακάτω δεδομένα:

 

Η παροχή λειτουργίας του προτεινόμενου συστήματος είναι 600m3/d (μέση ημερήσια θερινή παροχή) και αφορά την εκτιμώμενη παροχή ακαθάρτων από τις υπό μελέτη περιοχές σε χρονικό ορίζοντα 20ετίας (Α’ Φάση – έτος 2035).

Για την επεξεργασία των λυμάτων στη νέα μονάδα επιλέχτηκε χρήση βιολογικών αντιδραστήρων και δεξαμενής μεμβρανών διήθησης MBR (membrane biological reactors). Η νέα μονάδα τύπου ΜΒR αποτελείται από τις ακόλουθες μονάδες:

  • προεπεξεργασία,
  • δεξαμενή εξισορρόπησης- αντλιοστάσιο τροφοδοσίας MBR,
  • λεπτοεσχάρωση,
  • βιολογική επεξεργασία, μεμβράνες διήθησης, απολύμανση,
  • δεξαμενή καθαρών,
  • αντλιοστάσιο ιλύος.

Η διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων από τους παραπάνω οικισμούς και ΜΟΝΟ, γίνεται μέσω δικτύου αγωγών διάθεσης σε υφιστάμενά φρεάτια (πηγάδια) και γεωτρήσεις στην περιοχή της Βάρης για άμεσο εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα και εναλλακτικά μέσω του υφιστάμενου υποθαλάσσιου αγωγού της ΕΕΛ Ερμούπολης.

Η σύμβαση ανάθεσης του έργου υπογράφηκε 18.06.2020, με την προσφορά του αναδόχου να ανέρχεται στο ποσό του 1.441.477,43€ και έκλεισε λόγω αναθεωρήσεων και απρόβλεπτων στο ποσό των 1.512.395,54€, πλήρως χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Φιλόδημος Ι.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα παρακάτω: