Η πράξη προϋπολογισμού 3.715.660,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (προμήθεια υλικών και υπηρεσιών: 2.996.500,00€ και ΦΠΑ: 719.160,00€) χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του Υπουργείου Εσωτερικών και από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΣ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 11.02.07.11 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΣ.

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια και εγκατάσταση 8.000 ψηφιακών υδρομετρητών και ηλεκτρονική διαχείριση του δικτύου διανομής πόσιμου νερού στη Χαμηλή Ζώνη της Ερμούπολης και στους οικισμούς Μάννα, Βάρης, Ποσειδωνίας και Φοίνικα».

Αναλυτικότερα αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών ψηφιακών τηλεμετρικών συστημάτων υδρομέτρησης και ελέγχου διαρροών με ενσωμάτωσή τους στα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Σύρου.

Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:

- Την εξοικονόμηση του πόσιμου νερού και τη μείωση της μη καταμετρούμενης κατανάλωσης, μέσω της εγκατάστασης ευφυών οικιακών υδρομέτρων AMR (Automatic Meter Reading) σε συγκεκριμένους οικισμούς της ΔΕΥΑ Σύρου.

- Τη δημιουργία σύγχρονου και ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου της ΔΕΥΑ Σύρου, με αναβαθμισμένες δυνατότητες online παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων νερού.

Η ποιότητα και η εξοικονόμηση του πόσιμου νερού, αποτελούν πρωταρχικό στόχο της ΔΕΥΑ Σύρου. Με την εν λόγω πράξη, επιχειρείται η αναβάθμιση και η επέκταση των συστημάτων τεχνολογίας που διαθέτει η υπηρεσία, σχετικά με την μείωση των απωλειών νερού, την διαρκή online παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων ύδρευσης και την αύξηση της ποιότητας του νερού που φτάνει στους καταναλωτές.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα παρακάτω: