Συνδέσεις / Διακοπές παροχής

Για νέα σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. πρέπει να γίνει αίτηση στο γραφείο καταναλωτών από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, η οποία πρέπει να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία της κάτοψης ή του διαγράμματος κάλυψης του ακινήτου (στο οποίο πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά το εμβαδόν του ακινήτου σε τετραγωνικά μέτρα)

  • Α.Φ.Μ. και δελτίο ταυτότητας

  • Σε περίπτωση εργοταξιακής παροχής σε οικόπεδο που δεν υπάρχει κτίσμα, φωτοτυπία του τοπογραφικού σχεδίου του οικοπέδου
Για τη νέα παροχή καταβάλλεται στο ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. το κόστος παροχής, καθώς και η αντίστοιχη εγγύηση του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή του ακινήτου.

Για νέα σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης, απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά, αλλά το κόστος υπολογίζεται και καταβάλλεται μετά την εκτέλεση της εργασίας από το συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Για επανασύνδεση παροχής, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό πελάτη ή τον αριθμό υδρομέτρου. Επανασύνδεση μπορεί να γίνει σε παροχές που δεν έχουν προηγούμενες ανεξόφλητες οφειλές και δεν έχουν παρέλθει 10 χρόνια από την ημερομηνία της τελευταίας διακοπής.

Για την επανασύνδεση καταβάλλεται στο ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. η εγγύηση του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή του ακινήτου καθώς και το κόστος επανασύνδεσης.

Για διακοπή παροχής, πρέπει να επικοινωνήσετε με το γραφείο καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν απο την ημέρα που επιθυμείτε να γίνει η διακοπή, γνωρίζοντας τον κωδικό πελάτη που αναγράφεται στον λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ή τον αριθμό υδρομέτρου.

Για να γίνει η διακοπή της παροχής, πρέπει να πληρωθούν οι όποιες οφειλές, η κατανάλωση και τα πάγια μέχρι την ημερομηνία της διακοπής, το κόστος διακοπής και επιστρέφεται η όποια καταβληθείσα εγγύηση.

©Δ.Ε.Υ.Α. ΣΥΡΟΥ 2019

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: αβ